8/6/22: Thomas Court, Gordon. Sick Koala

8/6/22: 35 Thomas Court, Gordon. Sick koala. Euthanised